Správa lesního majetku - Olomoucký a Jihomoravský kraj

Jste-li vlastníkem většího lesního celku, ve kterém chcete zajistit odbornou správu, zvýšit ekonomiku provozu a zároveň zlepšovat mimoprodukční ekologické funkce, LesyTyl Vám nabízí své služby.

Lesní pozemky jsou specifickým druhem majetku, který svým vlastníkům, stejně jako zemědělská půda, může přinést značný užitek. Specifické je dělají lesní porosty na nich rostoucí, které jsou nenahraditelnou složkou životního prostředí a plní celou řadu celospolečenských funkcí. Proto je na ně nahlíženo jako na národní bohatství a nakládání s nimi je ošetřeno zák. č. 289/1995 Sb. o lesích. Z tohoto důvodu je i přes výlučné vlastnictví lesních pozemků jejich majitel zavázán k dodržení přísných zákonných povinností.

Zanedbáním těchto povinností může vlastník způsobit rozvoj kalamitních škůdců, nevhodnou těžbou odkrýt porost bořivému větru a způsobit škodu i vlastníkům sousedních lesů, nebo nezdarem při zalesnění nedodržet zákonné lhůty k zajištění nové generace lesního porostu.

LesyTyl Vám pomůžou nejen v základní právní orientaci při hospodaření ve Vašem lese tak, abyste se nedostali do konfliktu se zákony, ale dokážeme Vaše ztrátové lesní majetky změnit na prosperující, přinášející ekonomický zisk. Zcela zásadní je pro nás hospodaření na trvale udržitelném principu, jehož výsledkem jsou zdravé a přírodě blízké lesní porosty, přinášející zisk svému majiteli a radost z pobytu svým návštěvníkům.

Jak to funguje:

Na základě smlouvy o zajištění hospodaření, případně pachtovní smlouvy, Vám dokážeme nabídnout tyto služby:

 • Odborná správa lesa zajištěná držitelem licence pro výkon činnosti Odborného lesního hospodáře, podle zákona č. 289/1995 Sb., O lesích
 • Hospodaření v lese spočívající v pěstebních a těžebních činnostech
 • Příprava podkladů pro certifikaci lesního majetku garantující přírodě blízké a odpovědné obhospodařování lesa spolu se zvýšením konkurenceschopnosti v oblasti trhu dříví
 • Zajištění transparentního prodeje dříví
 • Vypracování pěstebních i těžebních projektů
 • Zajištění vyhotovení lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy v případě menších lesních majetků
 • Vedení lesní hospodářské evidence
 • Zastupování u orgánu státní správy lesů, České inspekce životního prostředí, orgánů ochrany přírody apod.
 • Pravidelné kontroly stavu lesa
 • Řešení kalamitních situací
 • Příprava podkladů a zpracování žádostí pro vyřízení dotací na lesní činnosti
 • Příprava podkladů a zpracování žádostí pro změnu druhu pozemku na lesní, případně odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa

Spoluprací s LesyTyl získáte komplexní lesnickou a poradenskou činnost v oblasti správy a obhospodařování lesních majetků. Náš lesnicky vzdělaný personál je vždy připraven vyřešit Vaše problémy a požadavky. Samozřejmostí naší firmy je práce dle zákonných norem, dodržování BOZP a pojištění odpovědnosti za újmu vlastníkovi i třetí osobě.

Zajistíme dlouhodobý příjem z Vašeho lesa!

Formy správy lesního majetku:

 • Hospodaření v lesích je zajištěno prostřednictvím právnické osoby, které je na obci majetkově a právně nezávislá, je držitelem potřebných oprávnění (licence odborného lesního hospodáře, apod.) a svou činnost vykonává na základě smlouvy uzavřené s obcí.
 • Obec prostřednictvím smlouvy plní svou povinnost hospodařit v součinnosti s odborným lesním hospodářem, která vyplývá z § 37 lesního zákona.
 • Smlouva upravuje rozsah činností, jejichž zajištění obec od smluvního partnera očekává, a výši odměny, která mu bude obcí za výkon jeho činnosti hrazena. Do smlouvy je možné zakotvit prakticky vše, co obec považuje za významné z hlediska ochrany svých zájmů.
 • Hlavním obsahem smlouvy může být mimo zajištění hospodaření v lese /obnova, ochrana, výchova, těžba a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa/, zařazeno i zajištění prodeje dříví.
 • Výhodou je skutečnost, že obec není nucena vykonávat povinnosti zaměstnavatele, ani povinnosti zřizovatele právnické osoby, nemusí tak nést ani související vícenáklady. Obec současně neztrácí žádné ze svých oprávnění příslušejících jí jako vlastníku lesa - případné dotace a příspěvky na hospodaření jsou příjmem jejího rozpočtu.
 • Nevýhodou je skutečnost, že obci i nadále přísluší veškeré povinnosti, které lesní zákon a další předpisy veřejného práva ukládají vlastníkům lesa, s čímž souvisí její odpovědnost za to, že majetek obce bude spravován s péčí řádného hospodáře.
 • Hospodaření v lesích je zajištěno prostřednictvím právnické osoby, které je na obci majetkově a právně nezávislá, je držitelem potřebných oprávnění (licence odborného lesního hospodáře, apod.) a svou činnost vykonává na základě smlouvy uzavřené s obcí.
 • Hospodaření v lesích je zajištěno třetí osobou, která k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa tvořícím lesní majetek obce získá požívací právo uzavřením smlouvy o pachtu lesa, čímž vstoupí do práva povinností vlastníka lesa dle lesního zákona.
 • Hlavním obsahem smlouvy může být mimo zajištění hospodaření v lese, kterým rozumíme obnovu, ochranu, výchovu a těžbu lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa, zařazeno i zajištění prodeje dříví.
 • Záměr pachtu musí být předem zveřejněn podle § 39 zákona o obcích, aby zájemci mohli předkládat své nabídky a výběr pachtýře byl transparentní.
 • Výhodou je skutečnost, že dle § 58 lesního zákona je odpovědnost za hospodaření jak v právním, tak i majetkové rovině převedena na pachtýře. Obec není nucena vykonávat povinnosti zaměstnavatele, ani povinnosti zřizovatele právnické osoby, nemusí tak nést ani související vícenáklady.
 • Nevýhodou je skutečnost, že obec a členové jejich orgánů odpovídají za správnost svého rozhodnutí o výběru pachtýře a za správnost zjištění pořízených při následných kontrolách činnosti pachtýře.

Pro konkrétní informace nás neváhejte kontaktovat.